Annog Diogelwch yn y Cartref / Encouraging Safety in the Home

Sgroliwch i lawr am y Saesneg / Please scroll down for English

Annog Diogelwch yn y Cartref: Gwiriadau a Mapio Diogelwch Cartref

Wedi’i anelu at weithwyr proffesiynol ac ymarferwyr sy’n gweithio ym maes diogelwch cymunedol, bydd y seminar hon yn archwilio dulliau effeithiol, modern a chyfannol o gynnal gwiriadau diogelwch yn y cartref. Bydd yn cynnwys cyflwyniad gan Rwydwaith Diogelwch Cymunedol yr Alban ar eu Map Diogelwch Cartref newydd sbon, sy’n dangos ymchwil i beryglon cyffredin y gellir eu hosgoi yn ein cartrefi.

Bydd panel cwestiwn ac ateb, a fydd yn rhoi cyfle i gynrychiolwyr rannu gwybodaeth leol ac enghreifftiau o arfer da.

Bydd y seminar hwn yn cael ei Gadeirio gan Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel Cymru, gyda siaradwyr yn cynnwys:

  • Richie Felton, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru
  • Lorraine Gillies, Rhwydwaith Diogelwch Cymunedol yr Alban

—————————————————————-

Encouraging Safety in the Home: Home Safety Checks and Mapping

Aimed at professionals and practitioners working in community safety, this seminar will explore effective, modern, and holistic approaches to home safety checks. There will also be a presentation from the Scottish Community Safety Network on their brand new Home Safety Map, which illustrates research into common, avoidable hazards in our homes.

There will be a question and answer panel, which will give delegates the opportunity to share local knowledge and good practice examples.

This seminar will be Chaired by the Wales Safer Communities Network, with speakers including:

  • Richie Felton, Mid and West Wales Fire and Rescue Service
  • Lorraine Gillies, Scottish Community Safety Network